• Regulamin

Ubrani.com.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ubrani.com.pl
4. Sklep – serwis (sklep) internetowy dostępny pod adresem: www.ubrani.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Właściciel Sklepu – właścicielem Sklepu jest Danuta Toruńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OUTLET Danuta Toruńska , ul. Zakątna 7, Kębłowo, 84-242 Luzino , NIP:5880021869
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Outlet Danuta Toruńska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; ubrani.com.pl
8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ubrani.com.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep działający pod adresem www.ubrani.com.pl prowadzony jest przez Danutę Toruńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OUTLET Danuta Toruńska , ul. Zakątna 7, Kębłowo, 84-242 Luzino , NIP:5880021869
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
5. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.
6. Dane osobowe rejestrowane w sklepie internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ubrani.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę handlową w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.

9. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Sklepu.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PREZENTACJA TOWARÓW

1. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.
2. Sklep dołoży wszelkich starań aby publikowane w nim dane i produkty były wolne od błędów. Błędne dane nie mające wpływu na wygląd i jakość produktu (oznaczenia producenta, itp.) nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń Klienta.
3. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.
4. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
5. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.
6. Tabele rozmiarów zawierają dane, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od producenta, kroju i modelu produktu.
7. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.
8. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.
9. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę www.ubrani.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie".
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez mechanizm sklepu internetowego, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
7. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach od 8-16.
8. Minimalna wartość zamówienia (nie zawierająca kosztów wysyłki) wynosi 1 PLN.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient na podaną przez siebie skrzynkę e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia bądź weryfikacji danych adresowych podanych przez Klienta.
12. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub wycofać się z niego. Może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości przez panel w swoim koncie.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami prawa polskiego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie zostaje zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w magazynie. W innym przypadku Klient zostanie poinformowany o tej sytuacji i podejmie decyzję czy:
- realizować niepełne zamówienie
- dołączyć inny towar
- anulować zamówienie
2. Zamówienia są realizowane według kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów w magazynie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów w danych zawartych w Sklepie. Dotyczy to danych w opisie produktu, ceny, stanu magazynowego oraz błędów i wątpliwości dotyczących danych podanych przez Klienta w czasie rejestracji i składania zamówienia.
4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane Sklep zastrzega sobie prawo do jego wstrzymania, bez powiadomienia o tym klienta.
5. Zamówienia zawierające błędy będą weryfikowane lub nie będą realizowane.

6. Zamówienia, za które płatność nie zostanie zaksięgowana w terminie 24h od ich złożenia zostaną automatycznie anulowane. 

VII. DOSTAWA

Warunkiem zakupu w sklepie ubrani.com.pl, OUTLET, Danuta Toruńska, ul. Pomorska 3b, 84-200 Wejherowo, jest akceptacja przez Kupującego ponizszej/następującej klauzuli: Kupujący udziela pełnomocnictwa sprzedającemu do zawarcia w Jego imieniu i na Jego rachunek umowy o świdczenie usług pocztowych z operatorem pocztowym (zwanym dalej: "OP") i przesłaniem w jego imieniu zakupionych przedmiotów/towarów, przy czym Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zawarciem umowy z OP tj. kosztów transportu - zgodnie z przepisami art. 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny( Dz.U. Nr 16n, poz.93 z póź. zm) oraz art. 29a ust. 7 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm).

1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej
4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
5. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient.
6. Koszty dostawy wynoszą:

- przesyłka kurierska 13 zł 

- przesyłka kurierska pobraniowa 17 zł

- przesyłka pocztowa 8 zł 

- przesyłka pocztowa pobraniowa 15 zł
  


Dodatkowo koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.


7. Przesyłki dostarcza firma kurierska, czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia (chyba, że w karcie produktu zaznaczono inny termin realizacji). Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej Sklep nie odpowiada.
8.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar rachunku
9. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
10.W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy odmówić jej przyjęcia i sporządzić protokół szkody wraz z kurierem i poinformować niezwłocznie Sklep.

VIII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie: Przelewy24.pl

b) płatnością przelewem tradycyjnym

c) płatnością przy odbiorze - przesyłki za pobraniem

3. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na wystawienie dowodu zakupu bez podpisu.

4. Dowodem zakupu jest rachunek przekazany na wskazny przez klienta adres poczty elektronicznej
5. Klient obowiązany jest do sprawdzenia czy do otrzymanej przesyłki dołączony został dowód zakupu (oryginał rachunku), w razie jego braku należy niezwłocznie poinformować Sklep.
6. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte i nie zostanie zrealizowane.

7. Klient otrzymuje możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu ekspresowych płatności elektronicznych Przelewy24.pl. W przypadku chęci skorzystania z tej formy płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami przekazywanymi za pośrednictwem serwisu Przelewy24

8. Klient nie jest obciążany dodatkowymi opłatami z tytułu korzystania z serwisu Przelewy24

9. W przypadku problemów z realizacją płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 sklep www.ubrani.com.pl nie ponosi odpowiedzialności.

10. W przypadku problemów z realizacją płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 klient poinformuje sklep www.ubrani.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ubrani.com.pl o występujących komplikacjach.

11. Sklep www.ubrani.com.pl zobowiązuje się do natychmiastowego działania wyjaśniającego i naprawczego w przypadku problemów z płatnością realizowanych za pośrednictwem systemu Przelewy24

IX. PROMOCJE

Sklep zastrzega sobie prawo do tworzenia sezonowych promocji oraz do okazjonalnego rozdawania darmowych produktów w ramach konkursów lub promocji reklamowych.

X. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Ubrani.com.pl

Outlet Danuta Toruńska

Pomorska 3b

84-200 Wejherowo

5. Zwracany przez Klienta Towar musi być jednak nie naruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączyć dowód zakupu (Rachunek). Ponadto Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

XI. WYMIANA TOWARU

1. Zakupiony towar można wymienić na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta.
2.Towar podlegający wymianie przez Klienta musi być jednak nie naruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do wymienianego towaru należy też dołączyć dowód zakupu (rachunek). Ponadto Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
3. Koszt opakowania i odesłania Towaru i wszelkie inne koszty związane z wymianą ponosi Klient.
4. Sklep nie odbiera paczek wysłanych na koszt sklepu lub za pobraniem.
5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Właściciel Sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@ubrani.com.pl. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona.
3.Właściciel Sklepu nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
4.Gwarancja nie obejmuje przypadkowych lub celowych uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.
5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu.
6.Reklamowany towar powinien być czysty, w przeciwnym razie Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia reklamacji.
7.Każda przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna oświadczenie zawierające opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady, deklarację żądań (wymiana, naprawa, zwrot gotówki) imię, nazwisko, adres oraz nr konta do przelewu.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki z nią związane pokrywa Sklep.
9. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

XIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@ubrani.com.pl
4. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.